Alle reiser
Premiumreiser
Storbyferie

Solias reisevilkår

Nedenstående Alminnelige vilkår for pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i Hovedorganisasjonen Virke og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i lov om pakke­reiser av 25.8.1995, § 2-1, med senere endringer.

Vilkårene er utformet i.h.t. lov om pakkereiser ("pakkereiseloven") og Barne- og likestillingsdepartementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EUs forordning om flypassasjerers rettigheter.

Med en pakkereise menes et tilrettelagt arrangement som inneholder minst to av følgende elementer: transport, innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste, og/eller andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet. Varigheten skal være mer enn 24 timer eller omfatte overnatting og selges eller markedsføres til en samlet pris.  

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker. 

De reisevilkår som angis med kursiv skrift er spesielle vilkår for Solia (Solia AS) og kompletterer Alminnelige vilkår for pakkereiser. Vi gjør oppmerksom på vårt forbehold om endringer i bunnen av denne siden, og at opplysninger under ”Viktig informasjon” på våre nettsider også er en del av avtalen mellom Solia og den reisende.


1. AVTALENS INNGÅELSE OG BETALINGSVILKÅR
Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestillingDersom kunden skal ha opplysninger om pass/visumforhold iht. art. 4.2., er avtalen ikke bindende for ham før disse opplysningene er gitt.

Solia kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfalls­dato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt. Ved annet enn kontantbetaling skal fristen ikke settes kortere enn 6 dager, med mindre særlige grunner tilsier det. Er det ikke satt noen frist, skal depositumet innbetales senest 6 virkedager etter bestilling.

Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på Solias konto 2 dager etter forfall, kan Solia heve avalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall.

Restbeløpet forfaller 42 dager før avreise. Der reisens varighet, eller andre, dokumenterbare og spesielle omstendigheter gjør det rimelig, kan likevel tidligere forfallsdato settes.

 

Unntak: Pakkereiser med rutefly og hotell (fleksibel reiselengde)
Pakkereiser basert på rutefly og hotell (fleksibel reiselengde) betales samtidig med bestillingen. Dette vil fremgå ved bestilling av reisen. Solia garanterer først prisen når vi har utstedt og sendt reisedokumenter/flybilletter og har belastet kreditt- eller betalingskort for reisens beløp.

 

Alle reiser:
Hovedreisende defineres som den som reserverer reisen og inngår avtalen med Solia. Alle endringer og avbestilling må gjøres via den hovedreisende. Eventuell tilbakebetaling ved endring eller avbestilling av reisen foretas til samme kort/konto som reisen er betalt med. Den hovedreisende har selv ansvaret for å være tilgjengelig for viktige beskjeder (for eksempel endringer av tid for avgang) på e-post og telefonnummeret som er oppgitt til Solia.

2. HVA SOM OMFATTES AV AVTALEN
Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen ifølge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingel­ser.

Videre er opplysninger Solia har gitt på nettsider, i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Solia skal i informasjonsmateriellet gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås.

Tilslutningsreise eller spesielle landarrangementer (utflukter, kurs etc) inngår kun i pakke­reisen dersom disse er solgt eller markedsført til en samlet pris, eller tilrettelagt på en måte som oppfordrer til å selges sammen med pakkereisen.


3. REISENS PRIS
3.1.  Prisen 
Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser Solia har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt/prisspesifikasjon.

Ved betaling med kredittkort vil Solia kreve betaling for de kostnader dette påfører oss i den utstrekning regelverket tillater dette. Kostnadene ligger normalt mellom 1,5–2,5 % av transaksjonsbeløpets størrelse avhengig av kortselskap.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

Solia kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Beregningsmåten for slike endringer må fremgå av betingelsene. Solia må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jfr Pakkereiselovens § 4-5.

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.

En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal Solia sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager

3.2. Depositumets størrelse
Depositumet skal ikke overstige kr 2 000,- pr. pers. Alternativt kan arrangøren beregne depositum som en prosent av reisens totale pris. I slike tilfeller skal depositumet ikke overstige 10% av denne. Unntatt fra disse grensene er reiser der arrangøren kan dokumentere spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet. I slike tilfeller kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet.

 

Eksempel her er ruteflypakke med fly + hotell, hvor flyreisen og evt. hotell ikke er refunderbart og må betales i sin helhet ved bestilling. 


4.  SÆRLIGE FORHOLD KNYTTET TIL AVTALEN
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
Solia eller formidler skal tilby kunden en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestil­lingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3.
Unntak: Solia sin avbestillingsbeskyttelse kan ikke tegnes for pakkereiser med rutefly og hotell (fleksible reiselengder)

Videre skal kunden opplyses om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller Solia, evt. hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden skal opplyses om nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdkort (tidl. Trygdekontorets skjema E 111dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

Er avbestillingsretten en integrert del av Solias standard betingelser, plikter Solia å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette.

4.2. Innreisebestemmelser 
Solia/formidler skal før avtalen inngås, jfr pkt 1. 2.ledd, underrette kunden om at Solia/formidleren har plikt til å opplyse hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene, og at kunden må gi Solia/formidleren de nødvendige opplysninger om sine egne og/eller medreisendes passforhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan gis før avtalen er bindende, jfr pkt 1. Den som foretar en bestilling for andre plikter således å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisendeDette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måteGis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer for hans reise.

Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom Solia/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.

Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise. Det er kundens ansvar å lese gjennom tilsendt bestillingsbekreftelse/billett for å påse at navn er skrevet i henhold til passet.

Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal Solia/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.3.  Helseopplysninger
Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbin­delse med reisen og oppholdet.

4.4. Informasjon vedrørende transport
Solia plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som prak­tisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal Solia gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig.

4.5. Andre forhold
Avtalen skal bekrefte at Solia har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.

Videre skal avtalen angi at reisebyrået hvor pakkereisen eventuelt er kjøpt, hefter overfor kunden for krav han kan rette mot Solia. Unntatt er krav som kan kreves dekket av Reisegarantifondet.

Solia har stilt lovpliktig garanti til Reisegarantifondet, Postboks 227 Sentrum, 4001 STAVANGER, www.rgf.no. 

18-års grense for kunder som reiser alene:

Passasjerer som ikke har fylt 18 år ved utreisedato og som ønsker å reise uten foreldre, foresatte eller andre personer over 18 år til et av Solias reisemål, plikter å opplyse om dette ved bestilling og innhente skriftlig bekreftelse av foreldre eller foresatte.
Skriftlig bekreftelse skal sendes til Solia i god tid før avreise.
Bekreftelse skal også medbringes til avreiseflyplass i Norge og forevises ved innsjekking. Solia påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonplikten og som ikke kan forevise gyldig bekreftelse fra foreldre eller foresatte. Dersom dette ikke foreligger kan Solia avvise den reisende på flyplassen.

Ta kontakt med Solia for å få tilsendt fullmaktsskjema for reiser for personer under 18 år. 


5.  KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE ELLER Å OVERDRA REISEN
5.1.  Avbestilling ved force majeure
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakke­reisendersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme syk­dommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldene når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. 

Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakke­reisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra Solia til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2. Avbestilling mot vederlag
Vilkår charterreiser

Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et administrasjonsgebyr som ikke skal overstige kr 500 frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter. For reiser av spesielt kort varighet (mindre enn 5 døgn) hvor det kun er mulig å bestille senere enn 42 dager før avreise, eller lang varighet (over 42 døgn) kan Solia likevel i sine betingelser sette annen frist.

Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, kan Solia sette avvikende betingelser også fra nedenstående refusjonsregler. Disse må i tilfelle være spesielt tydelige og lett forståelige.

Solia gir den reisende rett til å avbestille reisen etter følgende regler:
a) ved avbestilling før 43 dager før avreise mot å betale et avbestillingsgebyr på kr 500,– pr. person og hele avbestillingsbeskyttelsen.
b) ved avbestilling f.o.m. 42 t.o.m. 15 dager før avreise beholder arrangøren hele det innbetalte depositumet og hele avbestillingsbeskyttelsen.
c) ved avbestilling f.o.m. 14 dager før avreise eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, gis ingen refusjon ut over ev. offentlige avgifter som ikke påløper.

Når du kjøper avbestillingsforsikring hos Solia kan du uten kostnad endre eller avbestille reisen helt frem til 60 dager før avreise. Vi gjør oppmerksom på at kostnaden for avbestillingsforsikringen ikke vil bli refundert.

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal Solia refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.


Spesielle vilkår for pakkereiser med rutefly og hotell (fleksible reiselengder) 
Ruteflyselskapene kan pålegge reisearrangøren å utstede flybilletter i god tid før avreise. Når en flybillett er utstedt har reisearrangøren en økonomisk forpliktelse overfor flyselskapet. Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten (e-ticket) er utstedt, må Solia belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på flybilletten. 

Dersom Solia på det tidspunktet hvor den reisende avbestiller, har en økonomisk forpliktelse overfor hotellet må Solia også belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på hotellet. Gebyrets størrelse opplyses på forespørsel.

Husk at det i utgangspunktet ikke er mulig å foreta endringer på en fleksibel pakkereise. Vi undersøker dog alltid gjerne, men endringer kan kun foretas dersom flyselskapet og hotellet aksepterer dette. Prisen på endringsgebyret varierer, men koster minimum 500 kr. pr. person - men kan også koste mye mer.Kort sammendrag

Endring af reisen din Hva koster det    

Kundens endring av reise:

Når innskuddet er betalt Vurdert avbestilling og nytt abonnement.     
         
  Avbestilling av reise      
Kundens avbestilling av reisen:        
Uten avbestillingsforsikring

Fram til avgangstid

Hele prisen på turen..    
         

Med full legeerklæring
og avbestillingsforsikring

Fram til avgangstid

Ingen gebyr.
Reiseavbestillingsforsikring: Imidlertid kan ikke refunderes.

   
  Etter avgangstid Hele prisen på turen.    

 

Særskilte kompletterende reisevilkår for premiumreiser med rutefly
Da det gjelder særskilte avbestillingsvilkår for ruteflybilletter har Solia følgende kompletterende reisevilkår for våre premiumreiser med rutefly. (Det vises for øvrig til Alminnelige vilkår for pakkereiser, se Viktig informasjon.)

1. Depositum er kr 3.000,– pr. person og skal betales innen 5 dager etter bestilling. 
2. Ruteflybilletter sendes ut ca. 2 uker før avreise. En billett kan ifølge gjeldende reisevilkår for rutefly ikke endres etter at billetten er utstedt, og en endring vil da betraktes som en avbestilling og ny bestilling. Ved avbestilling/endring av premiumreiser med rutefly gjelder følgende avbestillingsregler:

a) Avbestilles reisen mer enn 42 dager før avreise refunderes det innbetalte beløp minus depositumets størrelse.
b) Avbestilles reisen f.o.m. 42 dager før avreise t.o.m. 21 dager før avreise beholder Solia 50 % av reisens pris.

c) Avbestilles reisen nærmere enn 21 dager før avreise beholder Solia 100 % av reisens pris.


5.3. 
Har kunden akseptert avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av Solias standardbetingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.

Ved bruk av legeerklæring som dokumentasjon for plutselig og alvorlig sykdom, bør denne utferdiges på det skjema bransjeorganisasjonen og Den Norske Lægeforening har utarbeidet, dersom kunden har fått utlevert slikt skjema av arrangøren. Hvis ikke, må legeerklæringen være skrevet på offisielt brevark fra lege eller sykehus, og være stemplet og undertegnet av lege.  

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig syk­dom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på fast eiendom, e.l.

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Kunden plikter å gi formidler eller Solia beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å frem­skaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Har kunden akseptert Solias egen avbestillingsbeskyttelse, skal Solia ved avbestil­ling i.h.t. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen og et administrasjonsgebyr på kr 500,– pr. person uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er frem­skaffet av kunden. Ved flere personer på samme bestilling, vil tilbakebetalingen skje til adressaten på bestillingen. Solias avbestillingsbeskyttelse er p.t. kr 345,– pr. person.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjen­værende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.

Solia har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakke­reise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.


5.4.  Overdragelse av pakkereisen 

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at Solia eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at Solia og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Solia kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr som ikke må overstige kr 500,–. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen. Solias navneendringsgebyr er kr 500,– pr. person.

Solias opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som over­drar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil Solia likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Solia har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter. 

5.5.  Endring av bestillingen
Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr som ikke må overstige kr 500,– pr. person pr. endring, dersom Solia har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger Solias kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endrin­gen regnes som en avbestilling. Solia må da opplyse kunden om at reglene om avbestil­ling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde.

Navnendring ved charterfly

Solias administrasjonsgebyr er kr 500,– pr. person. Endringer som kreves senere enn 42 dager før avreise, anses som avbestilling og ny bestilling.

 

Navnendring ved reiser med rutefly

Dersom billetten ikke er utstedt tillater de fleste flyselskap navnendring mot gebyr inntil et par dager før avreise. Gebyrets størrelse varierer fra flyselskap til flyselskap, og oppgis på forespørsel. Dersom billetten er utstedt anser de fleste flyselskap en navnendring som en avbestilling, og fullt gebyr må påregnes. Se pkt. 5.2 i Reisevilkårene.
6.   ARRANGØRENS RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE REISEN UTEN ERSTATNINGSPLIKT
6.1. For få tilmeldte
Solia kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel Solia i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn 30 dager før avreisedøgnet starter. For reiser av spesielt kort eller lang varighet, eller av spesiell karakter, kan likevel andre frister settes, jfr pkt. 5.2. Frister som avviker fra normalfristen på 30 dager skal være blitt fremhevet spesielt tydelig i avtalevil­kårene for å kunne påberopes av Solia.

Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Solia plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kunden innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

Solia har rett til å kansellere reisen i følgende tilfeller:
a)der det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende på en avgang, eller en serie avganger. 95 % av antall seter på flyet må være solgt. 
b) der det er påmeldt færre enn 50 reisende til reisemålet som er angitt på bestillingsbekreftelsen.
c) der det er påmeldt færre enn 50 reisende til hvert innkvarteringsalternativ som er angitt på bestillingsbekreftelsen.

Avlysning vil i så fall skje senest 30 dager før avreisedøgnet starter.

6.2. Hindring utenfor Solias kontroll 
Solia kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor Solias kontroll og som Solia med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken Solia selv eller noen Solia er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.  

Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor Solias kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom Solia kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Er den billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt.

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke Solia ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at Solia eller kunden avbryter den pga slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Solia plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiki eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter Solia å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

Dersom Solia unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er Solia ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette. 

6.3. Solias rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse 
Solia kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs reisebevis eller annet avtaledokument.

Solia plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Solia skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

Solia tar forbehold om programendringer. Eventuelle mindre endringer oppdateres fortløpende, mens vesentlige endringer som skjer etter at du har bestilt din reise vil bli meddelt skriftlig eller pr. telefon så snart Solia blir kjent med endringen. 

OBS! Endring av flytider: Informasjon om flytider, flyselskap og flytyper som forekommer i programmet er foreløpige. Korrekt informasjon fremgår av billetten, men endringer av flyselskap eller flytider kan også forekomme etter at du har mottatt din billett.


7. PARTENES PLIKTER
7.1. Solias/formidlerens plikter
Solia skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal Solia i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Solia/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmå­lene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter Solia å gjøre det som innen rimelig­hetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.  

7.2. Kundens plikter
Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har tatt inn i sin katalog eller på annen måte.

a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir Solia  rett til å annullere bestillingen.

b) Informasjoner: Kunden plikter å gi formidler eller Solia de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Solia er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement Solia har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre 

c) Reklamasjoner:
 Den reisende plikter å gi Solia beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8 a) - d). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til Solia eller reisebyrå hvor reisen er kjøpt, senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen

d) Dokumenter etc: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Solia har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

e) Hensyn til medreisende etc: Kunden plikter videre å rette seg etter Solias egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleveran­dørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger Solia gir om fremmøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for Solia. Solia har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

f)  Hjemreise etc: Den reisende plikter å overholde Solias eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med Solias representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge Solias oppfordringer til å lese Solias oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir Solia rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Solia har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres Solia ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc etter vanlige erstatningsrettslige regler.

No-show
Kunden plikter å møte til innsjekking slik angitt i reisedokumentene. Forsinkelser eller andre omstendigheter som hindrer dette, er kundens risiko.  No-show er å oppfatte som avbestilling av reisen, og Solia vil kansellere både opphold og retur dersom kunden ikke har tatt kontakt med oss innen 12 timer etter programfestet eller oppgitt avgangstid.


8. OM MANGLER
8.1 Mangler før avreise
Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10% skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi Solia beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise.

Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i pakkereiselovens § 5-3.

Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise dersom Solia eller formidleren kan tilby dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen etter fradrag av eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter pakkereiselovens § 5-3. Er reisen billigere, skal Solia tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foregående setning. Kan Solia ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt deknings­kjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.

Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10 %, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

8.2. Mangler etter avreise
Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som Solia verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt  7.2. c) vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

a) Avhjelp:
Kunden kan kreve at Solia avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til Solia eller Solias representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Prisavslag:
Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når Solia ikke har vært i stand til dette.

c) Heving:
Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen. Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i art 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

d) Erstatning:
Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av Solia.  Kunden kan, der han ikke har lidd noe tap, kreve en godtgjørelse dersom mangelen har påført kunden vesentlig ulempe. Solias erstatningsplikt etter det foran­stående faller bort dersom Solia kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor Solias kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betrakt­ning på avtaletiden, og som verken Solia eller noen Solia er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Solia plikter uansett å gi kunden nødvendig bistand så hurtig som mulig.

Der mangler oppstår i forbindelse med transport, går erstatningsreglene i transportrettslig særlovgiving foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Kunden kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet hos Solia eller direkte fra transportøren.

Uansett om Solia er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

e) Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger). 

Bestemmelsene finner du her.
Våre reisevilkår
Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning, slik at Solia likestilles med flyselskapet der Solia bruker egne eller innleide fly til transporten. Solia er ansvarlig for at kunden får skriftlig informa­sjon om sine passasjerrettigheter der det oppstår situasjoner som utløser slike rettigheter.  Der Solia benytter rutefly, påhviler informasjonsplikten ruteflyselskapet. De rettigheter EU-reglene gir passasjeren, gjelder da også primært i forhold til ruteflyselskapet.

Der passasjeren får utbetalt kompensasjonsbeløp iht EU-reglene enten fra Solia eller utførende flyselskap, skal dette beløpet gå til fradrag i beregning av eventuell prisavslag/ erstatning etter pakkereiseloven.

Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jfr art 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Solia plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.

f) Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8:

I. Avvik fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise.
II. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av Solia, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må ansees å være "vanlige" på destinasjonen.
III. Unormale vær- og andre naturgitte forhold Solia ikke hadde eller burde ha kjenn­skap til
IV. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor Solias kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga. overbooking, skal ikke betraktes som "påregnelige avvik".
V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/adkomsttider, når oppholdet på reisemålet  ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold Solia eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensa­sjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.
VI. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.


9.  TVISTEBEHANDLING
Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.


10. IKRAFTTREDELSE 
Disse Alminnelige vilkår for pakkereiser gjelder fra 01.01.2015 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 01.04.2007.


KUNDEREGISTER/ PERSONVERN
I følge personopplysningsloven av 20.12.2018 stilles det nye krav til innsamling og behandling av kundedata. Kunde- og reiseopplysninger fra våre reisende overføres fra vårt bookingsystem til Solias kunderegister. Den reisendes opplysninger vedrørende navn, adresser, telefonnummer og fødselsdato benyttes som kobling mellom de ulike systemene for å unngå dobbeltregistrering. Personopplysninger behandles kun internt for effektivt å samordne informasjon og aktiviteter samt til markedsføringsformål.

Personopplysninger vil ikke bli gitt til en tredjepart. For å få opplysninger om hva som er registrert, kan kunden ta kontakt med Solia. Det samme hvis man ønsker at opplysninger skal bli endret eller slettet. 

Når du reiser med oss aksepterer du at vi og våre samarbeidspartnere håndterer dine data og dine personopplysninger. Du kan lese mer om hvordan vi passer på dine data i vår persondatapolitikk her: https://www.solia.no/generelt/persondatapolitikk/


FORBEHOLD OM ENDRINGER
Solia forbeholder seg rett til, innen avtalen sluttes med den reisende, å foreta programendringer, endringer av opplysninger i brosjyrer eller på sine nettsider m.m.. Solia forbeholder seg også rett til å foreta endringer i de avtalevilkår som gjelder for reisen. Ved sådanne endringer gjelder bestemmelsene i de alminnelige vilkårene. 

Dersom det dukker opp en svært rimelig reise o.l. i våre systemer minner vi om at feil kan forekomme. Det tas derfor forbehold om at våre priser eller andre opplysninger på www.solia.no kan inneholde feil av ulike tekniske årsaker. Eventuelle feil vil bli varslet innen 24 timer nærmeste virkedag. 

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil i brosjyre/katalog samt skrivefeil på våre nettsider.

Del webadressen via epost.