Alle reiser
Premiumreiser
Storbyferie
  • Kjøp av kun flyreise

Kjøp av kun flyreise

Kjøp av kun flyreise

Kjøp av kun flybilletter er ikke en pakkereise og omfattes derfor ikke av Lov om pakkereiser eller Alminnelige vilkår for pakkereiser. Ved kjøp av kun flybillett for personlig bruk på et charterfly er man imidlertid dekket av Reisegarantifondet.


For mer informasjon om hvilke rettigheter man har som kunde ved kjøp av kun flybilletter henviser vi til regelverk på de respektive flyselskapenes hjemmesider og til http://forbrukerportalen.no/Publikasjoner/Fakta/flyrettigheter .


1. Avtalen mellom Solia og kunden anses inngått ved innbetaling av det avtalefestede depositum. Betaling kan kreves ved bestilling eller ved en avtalefestet forfallsdato. Med mindre kunden kan dokumentere at betaling av depositum har funnet sted innen fristen, er Solia ubundet av bestillingen dersom pengene ikke er kommet på Solias konto dagen etter forfallsdato.

2. Kunden kan forandre reisedag, reisemål eller lignende mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr. person og endring dersom Solia har mulighet til å etterkomme ønskene. Endringer kan skje inntil 42 dager før avreise. Deretter regnes endringen som en avbestilling og en ny bestilling. Dersom Solias kostnader ved endringen overstiger gebyrets størrelse, regnes også endringen som en avbestilling. Reisen kan kun benyttes av de personer som står oppført på billetten. Verken utreisen eller hjemreisen kan overdras til andre.

Merk at informasjon om flytider, flyselskap og flytyper som fremgår av programmet er foreløpige. Endelige informasjon fremkommer normalt av billetten, men kan endres av Solia etter at billetten er utstedt. I slike tilfeller vil kundene umiddelbart bli meddelt om endringen enten skriftlig eller på telefon.


3. Den oppgitte pris for reisen omfatter alle avgifter, gebyrer og/eller skatter som norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Prisen for avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til reisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punktet. Prisene kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. En slik prisøkning skal meddeles kunden senest den 20. dagen før av reise for at krav om en slik prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

4. Kunder som ikke har fylt 18 år ved utreisedato og som ønsker å reise uten foreldre, foresatte eller personer over 18 år til et av Solias reisemål, plikter å opplyse om dette ved bestilling og innhente skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte. Skriftlig bekreftelse skal sendes til Solia i god tid før avreise. Bekreftelse skal også medbringes til avreiseflyplass i Norge og forevises ved innsjekking. Solia påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonsplikten eller som ikke kan forevise gyldig bekreftelse fra foreldre eller foresatte.

5. Solia gir kunden rett til å avbestille reisen etter følgende refusjonsregler. (For gruppereiser med kun fly gjelder egne betingelser.)

a) ved avbestilling mellom 60 og 43 dager før avreise mot å betale et avbestillingsgebyr på kr 300,- pr. person og eventuelt avbestillingsbeskyttelsen.

b) ved avbestilling f.o.m. 42 t.o.m. 15 dager før avreise beholder Solia hele det innebetalte depositumet og hele avbestillingsbeskyttelsen.

c) ved avbestilling f.o.m. 14 t.o.m. 4 dager før avreise beholder Solia 50 % av reisens pris (eksklusive avreiseskatt) og avbestillingsbeskyttelsen.

d) ved avbestilling f.o.m. 3 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, beregner arrangøren seg hele reisens pris, eksklusive avreiseskatt
.

6. Dersom kunden har kjøpt Solias avbestillingsbeskyttelse har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for en slik avbestilling er oppfylt. Kunden plikter å underette Solia om avbestillingen så snart han blir kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestilling etter dette punktet. Avtalen om avbestillingsbeskyttelse er bindene i avtaleperioden.
Solias avbestillingsbeskyttelse gir rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken blir rammet av plutselig alvorlig sykdom, ulykkeskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det vil være urimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestillet med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge i henhold til ovenstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på fast eiendom eller lignende.

Retten etter foregående punkter forutsetter at kunden selv ikke kjente til, eller burde kjent til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter. Kunden plikter å gi Solia beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger til avbestillingen etter dette punktet, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon på sykdommen fra lege eller på den hindrende omstendighet ved attest fra eksempelvis politimyndighet eller forsikringsselskap. Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må fremlegges senest én måned etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har kunden krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av avbestillingsbeskyttelsen og et administrasjonsgebyr på kr. 300,- pr. person. Ved flere personer på samme bestilling, vil tilbakebetalingen skje til hovedreisende.


7. Solia kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende på en avgang eller en serie avganger. Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest 30 dager før avreise. 

8. Solia kan kansellere en reise uten erstatningsansvar dersom reisen ikke kan gjennomføres som følge av hindringer utenfor Solias kontroll og som Solia med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktnig da avtalen ble inngått, og som verken Solia eller noen av Solias samarbeidspartnere kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.


9. Kunden plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa, helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle er nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

 

10. Den reisende må kontakte Solias servicekontor på reisemålet senest 24 timer før hjemreise for å få bekreftet avgangstid. Telefonnummer til Solias servicekontor fåes ved ankomst til destinasjonen. Solia påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke møter tidsnok til innsjekk og oppsatt flyavgang.


11. Ved bestilling av kun flybilletter må man benytte utreisen, ellers vil hjemreisen bli kansellert. Dersom man kun skal benytte returreisen må det gis beskjed om dette ved bestilling av reisen.

12. Det tas forbehold om at våre priser eller andre opplysninger på våre nettsteder www.solia.no kan inneholde feil av tekniske årsaker. Eventuelle feil vil bli varslet innen 24 timer nærmeste virkedag. Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil i brosjyre/katalog.

Del webadressen via epost.